HORTUS SICCUS OPINATA

 
   

Kari Englehardt

Guatemala | Disocactus eichlami X Chrysactinia mexicana
16”x22”
Mixed media collage, wax, resin, oil pastel, white pencil on roofing felt